Het idee

Wij zijn Annemarie en Bert Kristen en hebben samen een melkveebedrijf aan de Veldweg in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente), op de grens met Borne. We proberen al langere tijd duurzaam te leven en te werken. Zeker de laatste jaren zijn wij ons er nog bewuster van geworden dat een duurzamere levensstijl nodig is. Dat komt doordat wij zien dat de klimaatverandering zich steeds sneller ontwikkelt. Het komt bijvoorbeeld vaker in het nieuws, maar we merken het ook op ons eigen bedrijf. Wij hebben te maken met droge periodes die langer duren en regenbuien worden heviger. De gevolgen van wereldwijde klimaatverandering merken wij nu ook al dichtbij huis.

Daarom hebben wij een idee voor twee windmolens bij onze boerderij. Deze kunnen veel duurzame stroom produceren. De inschatting is dat de windmolens genoeg stroom opwekken om circa 19 procent van het huidige elektriciteitsgebruik in de gemeente Hof van Twente te dekken. We lichten hieronder verder toe hoe dit idee voor twee windmolens is ontstaan. 

Annemarie Bert 

In harmonie met omgeving en milieu

Begin jaren ’80 begonnen Bert en zijn vader samen het melkveebedrijf op de plek waar het nu nog altijd staat. Daarvoor had de vader van Bert al een boerderij, nog iets dichterbij Borne. Maar vanwege de komst van de snelweg werd het bedrijf verplaatst naar de huidige plek aan de Veldweg.

Het is altijd een grondgebonden bedrijf geweest. Vrijwel al het voer voor onze koeien wordt geteeld op grond die bij de boerderij hoort en de mest van de dieren wordt ook weer op eigen grond uitgereden. Zo blijft de kringloop in stand: het land wordt gebruikt om te produceren, maar via de mest komen voedingsstoffen weer terug in de grond. Dat voorkomt roofbouw van het land. Nu er in de samenleving steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid, wordt er ook vaker gepleit voor grondgebonden veeteelt. Ons bedrijf is dat dus altijd geweest en dat vinden wij ook heel waardevol. Wij doen ons best in harmonie met omgeving en milieu te wonen en te werken.

Duurzame technieken

We zijn ons ervan bewust dat het belangrijk is om rekening te houden met het milieu. Daarom zijn wij sinds het jaar 2000 stap voor stap meer duurzame technieken gaan gebruiken. Wij kiezen ervoor om te investeren in duurzaamheid om zo ons bedrijf te optimaliseren. Daardoor hoeven wij onze veestapel niet uit te breiden en blijven we een grondgebonden bedrijf.
Zo hebben wij zonnepanelen aangeschaft. In totaal hebben wij nu 250 panelen op onze daken liggen. Restwarmte van de koeling van onze melktank warmt via een warmtewisselaar water op om daarmee de melkmachine schoon te maken. We hebben een elektrische auto en een luchtwarmtepomp zorgt met de vloerverwarming voor warmte in ons huis.

Inspiratieboerderij

Duurzaamheid is voor ons belangrijk en wij hopen dat meer mensen zich ervan bewust worden dat het goed is om rekening te houden met het milieu. Daarom is Annemarie in 2011 begonnen met de Inspiratieboerderij Duurzaam in Hof van Twente. Op ons erf ontvangt ze groepen, zoals scholen, bedrijven, verenigingen en particulieren. Deze mensen probeert zij te inspireren tot een duurzamer leven. Haar kernboodschap is dat duurzaam leven vooral een verbetering is: de bijbehorende techniek is interessant, het is eenvoudig om te doen, er zitten veel directe voordelen aan en het is zelfs financieel gunstig. Daarnaast inspireren de lezingen, workshops en gesprekken met bezoekers van de Inspiratieboerderij op hun beurt ook ons weer tot een duurzamere levensstijl.

Ingebed in de omgeving

Wij vinden het erg belangrijk dat onze boerderij met 45 koeien grondgebonden is en ingebed in de omgeving. Wij zijn absoluut voorstander van de weidegang; de koeien staan zoveel mogelijk in de wei. Een mooi gevolg daarvan is dat veel voorbijgangers met ons hierover een praatje maken. Zo is er letterlijk contact tussen de boerderij en de omgeving.

De volgende stap: twee windmolens

De volgende stap die wij nu willen zetten, is twee windmolens op ons land. Met die molens wordt veel duurzame energie opgewekt. Wij hopen vooral dat uiteindelijk veel mensen uit de buurt deze groene stroom afnemen. Stroom van de boer, een streekproduct, simpel en eerlijk. Bovendien is dit weer een bijdrage aan het afremmen van klimaatverandering. Voor ons past deze wens voor twee windmolens bij de keuze die wij jaren geleden hebben gemaakt om ons bedrijf te verduurzamen. 
De twee beoogde windmolens kunnen ook onderdeel worden van de Inspiratieboerderij. Ze zijn te bezoeken, er kan uitleg over worden gegeven – bijvoorbeeld aan schoolkinderen en studenten - en zo ook het gesprek over duurzaamheid in bredere zin op gang brengen.

(Tekst loopt door onder de afbeelding)

2020 08 30 Plattegrondoverzicht

Het idee is om twee windmolens te plaatsen langs de snelweg A1/A35, ter hoogte van Borne, maar in de gemeente Hof van Twente. Zie bovenstaande plattegrond. Op deze plattegrond ziet u op de locatie van de westelijke windmolen (richting Azelo) twee cirkels (groen en blauw). Dit betreffen mogelijke posities, waaruit de meest geschikte positie bepaald moet worden. Vooralsnog gaan we uit van de positie van de groene cirkel. Deze lijkt vanuit technisch oogpunt het meest geschikt en deze keuze is ook mede gemaakt op basis van het participatieproces dat is doorlopen. Omwonenden geven aan het geluid van de windmolens een belangrijk aandachtspunt te vinden. Door te kiezen voor de positie van de linker groene cirkel staat deze windmolen op grotere afstand van Borne. Daardoor is het geluid dat deze windmolen bij de woningen in Borne produceert ook lager dan op de blauwe positie. 

Hieronder ziet u een video van visualisaties van de beoogde windmolens. Het zijn visualisaties van windmolens met zowel 170 meter als 231 meter tiphoogte (video is het beste te kijken op een computer/laptop, tekst loopt door onder de video).

Visualisaties van de windmolens (170 meter en 231 meter tiphoogte) 

Voor de volgende generatie

Deze twee windmolens zijn voor ons ook een goede manier om het bedrijf duurzaam te verbreden. Daar willen we eerlijk en open over zijn. Door de aanvullende inkomsten uit de twee windmolens blijft onze bedrijfsfilosofie overeind: zoveel mogelijk weidegang, grondgebonden werken, duurzaam, ingebed in en passend bij de omgeving. 

Boeren hebben te maken met sterk schommelende melkprijzen. Om te zorgen dat hun bedrijf deze schommelingen kan doorstaan, moeten zij keuzes maken. Vaak betekent dat het bedrijf uitbreiden of verbreden (een andere inkomstenbron aanboren). Als er wordt uitgebreid, komen er meer koeien in grotere stallen. De keerzijde van deze ontwikkeling is dat principes als weidegang, grondgebondenheid en passend bij de omgeving onder druk komen te staan. Dat zijn de principes die wij juist cruciaal vinden en waar wij dankzij de windmolens aan vast kunnen houden. Onze zoon die het bedrijf wil overnemen, kan dankzij de windmolens het bedrijf voortzetten op de manier zoals zijn ouders en grootouders dat deden: kleinschalig en met respect voor mens, dier en milieu.

Dit idee is niet nieuw. Jaren geleden, rond het jaar 2000, hadden wij deze wens voor windmolens ook al, maar dat is vanwege een gemeentelijke herindeling destijds niet doorgegaan. Wij zijn toen wel doorgegaan met het verduurzamen van ons bedrijf. Nu doen we een nieuwe poging om windmolens te realiseren, mede ingegeven door de urgentie van klimaatverandering.

We willen het samen doen

Dit plan willen wij in nauw contact met de buurt uitvoeren. Dat betekent vooral in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden en andere belanghebbenden uitnodigen om erbij betrokken te zijn. We staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties.
Het liefst zien wij ook dat de stroom van de windmolens bij de mensen in de buurt uit het stopcontact komt, zodat zij merken dat het ook hún windmolens zijn. Daarnaast kunnen mensen uit de omgeving er financieel voordeel van hebben. 

Samenwerking met Buren Energie en Pure Energie

Om ons doel te bereiken, werken wij samen met coöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie uit Enschede.

Coöperatie Buren Energie
Bij het begin van ons idee zijn we de samenwerking aangegaan met stichting Borne Energie. Het zijn immers vooral inwoners van Borne die de windmolens zullen zien en ervaren, naast uiteraard onze directe buren. Borne Energie wil mensen de mogelijkheid bieden om meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie. Daarvoor worden projecten gerealiseerd die gebruik maken van lokaal beschikbare duurzame energiebronnen. 
Om te zorgen dat de omgeving kan participeren in de windmolens, heeft Borne Energie een speciale coöperatie hiervoor opgericht: Buren Energie. Het idee is dat een van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van deze coöperatie en daarmee van de omgeving. Inwoners kunnen lid worden van de coöperatie, zo mee-investeren in de windmolen en hier met elkaar eigenaar van zijn. Als u hier meer wilt weten, kijk dan op de website van Buren Energie

Duurzaam energiebedrijf Pure Energie
Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf, ontwikkelt en exploiteert windmolens en zonneparken in Nederland en levert deze zelf opgewekte groene stroom via het eigen energiemerk Pure Energie aan haar klanten. Van weiland tot stopcontact: Pure Energie heeft alles in huis om dat te realiseren. Dit bedrijf vindt het belangrijk dat mensen rondom de windmolens meedoen en ervaren dat het ook hún windmolens zijn. Pure Energie heeft daar veel ervaring in en wil volgens dat uitgangspunt samen met ons, Buren Energie en de mensen uit de omgeving twee windmolens plaatsen. Het doel is dat een van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van Pure Energie.