Nieuws over financiële participatie en vervolgproces

08-09-2018
Nieuws over financiële participatie en vervolgproces

Ons doel is dat één van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van een coöperatie van omwonenden. Bewoners uit de omgeving kunnen lid worden van de coöperatie en worden zo mede-eigenaar van de molen. De stichting Borne Energie gaat de coöperatie oprichten, in overleg met geïnteresseerden. Door lid te worden van deze coöperatie delen bewoners in de opbrengsten. Ook  kunnen zij geld investeren in de windmolen, in ruil voor een rendement op de investering. Uiteraard kunnen leden van de coöperatie de stroom van de molen afnemen.

Borne Energie heeft hierover contact met REScoop, een koepelorganisatie van energiecoöperaties. REScoop heeft expertise en financiële middelen om lokale coöperaties te ondersteunen. Dit is belangrijk, omdat er voor het onderzoek naar de haalbaarheid van de windmolens kosten moeten worden gemaakt door Borne Energie en Raedthuys Pure Energie. REScoop kan Borne Energie hier bij helpen. Borne Energie en REScoop zijn nu in gesprek om hun samenwerking formeel te maken. Als hier meer nieuws over te melden is, laten we u dat zeker weten via deze website en onze nieuwsbrief.

Tweede vorm van financiële participatie
Naast dit coöperatieve model is er nog een andere vorm van financiële participatie die wij willen toepassen. In de gedragscode Wind op Land van branchevereniging Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) staat dat elke windmolen 0,40 tot 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh, evenveel als 1000 kilowattuur) per jaar afstaat voor financiële participatie. Dit gebeurt voor een periode van 15 jaar. Wat er met dit geld gebeurt, wordt in samenspraak met de omgeving bepaald.

De inschatting is dat de twee beoogde windmolens van ‘Wind voor Buren’ per stuk 10.000 MWh tot 15.000 MWh per jaar kunnen opwekken. Dat is dus samen 20.000 MWh tot 30.000 MWh per jaar. De opbrengt is afhankelijk van het uiteindelijke type windmolen en de exacte afmetingen.
Bij 0,50 euro per opgewekte MWh betekent dit dat er 10.000 tot 15.000 euro per jaar beschikbaar is voor deze financiële participatie. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een omgevingsfonds.

Verduidelijking naar aanleiding van artikel in Tubantia
Op woensdag 5 september 2018 stond er een artikel in dagblad Tubantia over ons initiatief. Wellicht hebt u het gelezen. Zo niet, klik hier om het artikel te lezen.

Er staan twee punten in het artikel die wij graag willen verduidelijken.

Het eerste punt is dat er in het artikel staat dat Raedthuys Pure Energie de beoogde windmolens plaatst. Zoals hierboven beschreven is het ons doel dat zowel Raedthuys Pure Energie als Borne Energie ieder één windmolen realiseren. Dit omdat Raedthuys Pure Energie en Borne Energie op gelijkwaardige basis samenwerken. Dat betekent dat Raedthuys Pure Energie eigenaar wordt van een van de windmolens en dat, via Borne Energie, mensen uit de omgeving gezamenlijk eigenaar worden van de andere windmolen.

Proces met de werkgroepen
Het tweede punt is dat in het artikel staat dat wij de gemeenten hebben gevraagd betrokken te zijn bij de werkgroepen. De gemeente Hof van Twente wil dat niet om dubbele petten te voorkomen. De gemeente vindt dat zij objectief de eventuele vergunningaanvraag moet kunnen beoordelen.
Daar zijn wij het mee eens. We hebben de gemeente daarom niet gevraagd om met een inhoudelijke rol deel te nemen. Wel vragen wij de gemeente dit proces te faciliteren om zo de uiteindelijke besluitvorming goed voor te bereiden, in samenspraak met de omgeving. Dit sluit in onze ogen ook aan bij de werkwijze die wordt voorgesteld in de nieuwe Omgevingswet die over enkele jaren van kracht wordt.

Wij vinden het belangrijk om belangstellenden juist en volledig te informeren. Daarom delen wij graag met u wat er de afgelopen maanden aan ons verzoek aan de gemeente is voorafgegaan.

In onze vorige nieuwsbrief van 4 juli 2018 meldden wij dat wij in gesprek gingen met de gemeenten Hof van Twente en Borne. Aanleiding hiervoor is het vervolgproces dat we voor ogen hebben. Wij willen ons plan concreet maken in gesprek met groepen mensen die een afspiegeling van de omgeving zijn. Meer daarover kunt u teruglezen op onze website, klik daarvoor hier.

Wij zijn van mening dat we voor een goede uitvoering van dit proces hulp nodig hebben van de gemeente Hof van Twente en Borne. Daarom zijn we daarmee in gesprek gegaan.

Overigens spraken wij over werkgroepen, maar we kregen te horen dat dit wellicht geen goede woordkeuze is. Vooral voor mensen die kritisch staan tegenover ons idee kan ‘werkgroep’ suggereren dat er actief wordt meegewerkt aan het mogelijk maken van dit idee. Dat kan voor deze mensen wellicht een drempel zijn om hierbij betrokken te zijn. Daarom spreken wij nu over ‘groepen’, in de hoop dat dit een neutralere term is.

Ons verzoek op papier
Op 15 juni 2018 spraken wij de wethouder duurzaamheid van de gemeente Hof van Twente. We lichtten vooral toe wat wij hebben gedaan, welke reacties er zijn gekomen op ons idee (zowel enthousiaste als kritische) en welke vervolgstap we graag willen zetten (het proces met de groepen).
Aan het eind van het gesprek vroeg de wethouder ons op papier te zetten wat we van de gemeente vragen, zodat hij dit met het college van burgemeester en wethouders (college B en W) kon bespreken. Dat hebben we gedaan. Op 27 juni 2018 stuurden wij een mail met ons verzoek aan de gemeente. Om transparant te zijn en te zorgen dat iedereen weet wat wij vragen, delen wij dat verzoek met u. Klik hier om ons verzoek te lezen. 

Wij vragen nog geen toestemming voor de windmolens, maar steun voor het proces in aanloop daarnaartoe.

Dit verzoek hebben wij in een later gesprek ook gedeeld met de wethouder duurzaamheid van de gemeente Borne. Wij geloven dat gezien de beoogde locaties van de windmolens (vlakbij de gemeentegrens tussen Hof van Twente en Borne) samenwerking tussen de twee gemeenten raadzaam is.

Verder spraken wij in dezelfde periode meerdere gemeenteraadsfracties van Hof van Twente en Borne. Daar vertelden wij hetzelfde verhaal en deden hetzelfde verzoek aan de gemeenten.

Onduidelijkheid
Tot op heden hebben wij geen schriftelijke reactie gekregen van de gemeente Hof van Twente op ons verzoek, ondanks meerdere verzoeken. Wel is ons kort na ons verzoek telefonisch gemeld door een medewerker dat de gemeente Hof van Twente er weinig voor voelde om hierop in te gaan. Diezelfde medewerker belde kort daarna weer om te vertellen dat hij en een collega werken aan een voorstel aan de gemeenteraad hoe om te gaan met initiatieven zoals ‘Wind voor Buren’. De reden hiervoor is dat er waarschijnlijk nog meer initiatieven komen op het gebied van duurzame energie. Wij kunnen dan ook gebruik maken van deze aanpak van de gemeente, zo werd ons verteld.
Over dit laatste kregen wij wel een schriftelijke uitleg. Daarop reageerden we met een aantal punten die wij belangrijk vinden. Dat zijn onder andere de samenwerking met de gemeente Borne en het betrekken van de samenleving hierbij. Klik hier om onze reactie te lezen.

Het was ons hierdoor niet helemaal duidelijk hoe de gemeente omgaat met ons initiatief en ons verzoek. Een deel van het antwoord hebben we uit het artikel in de Tubantia kunnen afleiden. Om eerlijk te zijn, blijft het voor ons ook na het lezen van het artikel onduidelijk hoe de gemeente nu precies omgaat met ons verzoek.  

We moeten er samen uitkomen
Wij zijn ervan overtuigd dat het realiseren van grote projecten zoals ‘Wind voor Buren’ alleen slaagt als overheden, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven samenwerken en hun verschillende rollen oppakken. Daarom blijven wij het belangrijk vinden dat de gemeenten Hof van Twente en Borne het voorgestelde proces steunen, zodat wij als initiatiefnemers en de omgeving dat proces samen kunnen doorlopen. De gemeenten kunnen dat proces van nabij volgen en aan het eind daarvan - in onze ogen – op basis van objectieve en volledige informatie een eventuele vergunningaanvraag zorgvuldig beoordelen.

De gemeente Hof van Twente zegt graag aan te sluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. In de ‘Visie 2018 – 2022, Samen Doen!’ van CDA en VVD Hof van Twente (het coalitieakkoord) staat:

“Voor het realiseren van projecten voor lokale energieproductie (zon, biogas en wind) vooral aansluiten bij initiatieven van onze inwoners, instellingen en ondernemers.”

Klik hier om het coalitieakkoord te lezen.

‘Wind voor Buren’ is een initiatief van inwoners (Annemarie en Bert Kristen), een maatschappelijke organisatie (Borne Energie) en een bedrijf (Raedthuys Pure Energie).

Er zijn meer initiatieven uit de samenleving die de gemeente steunt. Zo heeft het Duitse bedrijf Kronos een plan voor een zonnepark bij bedrijventerrein Spechthorst – De Whee in Goor. Dat kan inmiddels doorgang vinden. In de Tubantia van 11 augustus 2018 lazen wij hierover het volgende:

Het bedrijf is ‘zeer verheugd’ dat er geen zienswijzen zijn. „Voor een groot deel is dit onder andere te danken aan de actieve houding en ondersteuning vanuit de gemeente Hof van Twente”, aldus een woordvoerder van Kronos.”

Wij juichen toe dat gemeenten initiatieven uit de samenleving steunen, omdat wij denken dat de duurzaamheidsopgave alleen kan worden gerealiseerd als overheden, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven samenwerken.

Wij staan achter ons idee
Hoe het nu precies verder gaat met ons initiatief, weten wij eerlijk gezegd niet. Toch geloven wij nog steeds in ons idee en voelen wij ons ook gesteund door de positieve reacties die wij krijgen van inwoners en maatschappelijke organisaties. Daarom blijven wij eraan werken om ons vervolgproces te kunnen beginnen, zodat we een zorgvuldige voorbereiding hebben op de vraag of de beoogde windmolens er wel of niet kunnen komen. Daarvoor zoeken we de komende tijd weer contact met de gemeenten. We houden u hierover uiteraard op de hoogte via deze website en onze nieuwsbrief. Klik hier om u te kunnen aanmelden voor onze nieuwsbrief.

© Wind voor Buren