Financiële participatie en vragen van raadsfracties

19-10-2018
Financiële participatie en vragen van raadsfracties

Stappen zetten voor financiële participatie
Zoals gemeld in ons vorige bericht is het ons doel dat één van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van een coöperatie van omwonenden. Stichting Borne Energie gaat de coöperatie oprichten. De andere windmolen wordt dan eigendom van Raedthuys Pure Energie.

Borne Energie heeft hierover contact met REScoop, een koepelorganisatie van energiecoöperaties. REScoop kan Borne Energie hierin ondersteunen. Deze samenwerking is sinds ons laatste bericht een paar stappen verder gekomen. Er wordt nu hard aan gewerkt dat Borne Energie, REScoop en Raedthuys Pure Energie samenwerkingsafspraken maken. 

Als deze samenwerking is geformaliseerd, willen we graag een bijeenkomst houden voor iedereen die geïnteresseerd is in financiële participatie. We kunnen dan meer vertellen over de mogelijkheden, en suggesties en vragen van de geïnteresseerden ontvangen.

Studenten onderzoeken ‘Wind voor Buren’ en windenergie in Twente
‘Wind voor Buren’ is door studenten van Hogeschool Saxion uitgekozen als onderzoeksonderwerp. Het gaat om studenten van de minor Leren Innoveren. Zij kiezen een actueel maatschappelijk thema en proberen door onderzoek tot innovatie te komen. Een belangrijk doel van hun onderzoek is te achterhalen of door een innovatie de acceptatie van windmolens in Twente kan toenemen. 

Twee studenten voeren het onderzoek uit. Zij hebben regelmatig contact en overleg met 21 medestudenten en docenten voor feedback, kennis en adviezen. Dit zijn studenten van allerlei verschillende studies die samenwerken. De twee studenten die zich intensief met ‘Wind voor Buren’ bezighouden, volgen de studies Commerciële Economie en PABO. Wij vinden het erg leuk dat zij voor ons initiatief hebben gekozen en hopen dat hun onderzoek relevante informatie oplevert.

Noodzaak duurzame energie neemt toe
De laatste tijd is de noodzaak van meer duurzame energie nog extra benadrukt. Zo presenteerde het IPCC – het klimaatpanel van de Verenigde Naties – recent het nieuwste rapport over de klimaatverandering. De kern hiervan is dat het beperken van de opwarming van de aarde veel leed wereldwijd kan voorkomen. Maar de tijd begint te dringen en er zijn ‘dringende en niet eerder vertoonde maatregelen nodig’ om de klimaatverandering te beperken, aldus het IPCC. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht van de NOS en dit artikel van De Volkskrant.

Ook gaf het gerechtshof recent de organisatie Urgenda gelijk in de zogeheten ‘Klimaatzaak’ tegen de Nederlandse overheid. De overheid moet de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met 25 procent hebben verlaagd vanwege de grote gevaren die door deze uitstoot ontstaan. Lees meer hierover op de website van het hof (met een link naar de volledige uitspraak) en in dit artikel van NRC.

Gevolgen klimaatverandering dichtbij huis
Dichterbij huis ondervinden Bert en Annemarie op hun melkveebedrijf de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Tijdens de langdurige hitte afgelopen zomer was het grasland nagenoeg dood, de waterputten staan momenteel nog steeds droog, de koeien stonden in de zomer op stal en kregen voer dat voor de winter was bedoeld. Ondertussen groeide er geen grassprietje meer bij. Ze hebben het grasland deels opnieuw ingezaaid, maar dat dreigt door de nog steeds aanhoudende droogte opnieuw af te sterven. Het beetje water dat zo nu en dan in Twente valt (lees ook dit artikel hierover), is voor hun bedrijf een druppel op de gloeiende aarde. Ze snakken naar water, maar vrezen tegelijkertijd het andere uiterste dat klimaatverandering ook vaker veroorzaakt: hoosbuien, zwaar onweer en stormen.

Substantiële bijdrage van ‘Wind voor Buren’
Dit stimuleert ons nog meer om ons voor ons initiatief in te zetten. De twee windmolens die wij beogen, kunnen een substantiële bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Twee moderne windmolens op de beoogde plekken kunnen samen 20 tot 30 miljoen kilowattuur (kWh) groene stroom opwekken. De exacte opbrengst hangt af van de precieze afmetingen en het type windmolen dat uiteindelijk wordt gekozen. Om evenveel met zonnepanelen op te wekken, is er 20 tot 30 hectare aan zonnepanelen nodig.

Met 20 miljoen kWh per jaar wekken de twee beoogde windmolens evenveel op als gemiddeld 6600 huishoudens verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden). De gemeente Hof van Twente heeft 14.692 huishoudens. Met 20 miljoen kWh per jaar betekent dit dat de twee windmolens evenveel kunnen opwekken als 45 procent van de huishoudens in Hof van Twente gebruikt.
De gemeente Borne heeft 9548 huishoudens. Met 20 miljoen kWh per jaar betekent dit dat de twee windmolens evenveel kunnen opwekken als 69 procent van de huishoudens in Borne gebruikt.

Een andere vergelijking is dat in 2017 alle inwoners en bedrijven in Hof van Twente samen 160,4 miljoen kWh aan elektriciteit gebruikten (bron: www.energieinbeeld.nl). Als de beoogde windmolens samen per jaar 20 miljoen kWh opwekken, dekken zij 12 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Hof van Twente.
In 2017 verbruikten alle inwoners en bedrijven in Borne samen 63,5 miljoen kWh aan elektriciteit. Met 20 miljoen kWh per jaar dekken de twee beoogde windmolens daarmee 31 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Borne.
Met deze opbrengst wordt de uitstoot van circa 12 miljoen kilo CO2 bespaard.

Stand van zaken vervolgproces
Zoals gemeld in onze vorige berichten willen we graag ons idee concreet maken in samenspraak met de omgeving. Daarvoor hebben we een vervolgproces bedacht met drie groepen waarin omwonenden en maatschappelijke organisaties plaatsnemen. We vragen steun van de gemeenten Hof van Twente en Borne voor dit proces, maar zoals gemeld in ons vorige bericht hebben we op ons verzoek nog niet echt duidelijk antwoord gekregen. Dat is op dit moment nog steeds zo. We blijven contact zoeken met de gemeenten in de hoop een antwoord te krijgen.

We vinden het belangrijk om vooraf afspraken te maken over het proces, en pas daarna hiermee aan de slag te gaan. In het gesprek met de omgeving kunnen we ons dan concentreren op de inhoud van het plan. We hebben daarbij echt steun van de gemeenten nodig. We vragen geen inhoudelijke betrokkenheid, maar wel een faciliterende en ondersteunende rol van de gemeenten. Zo wordt de besluitvorming over de vergunning die wij te zijner tijd willen aanvragen zorgvuldig voorbereid.

Wij merken dat het steeds meer wordt aangemoedigd dat gemeenten deze rol oppakken om te zorgen dat de energietransitie op een zorgvuldige manier wordt uitgevoerd. Ook is dit een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Verder lezen wij in beleidstukken en in uitspraken van de gemeenteraden en de colleges dat zowel Hof van Twente als Borne het belangrijk vindt dat bijvoorbeeld omwonenden worden betrokken bij initiatieven zoals ‘Wind voor Buren’ en dat de gemeenten ook zelf een rol willen spelen in dergelijke processen.

Vragen van SP, GroenLinks en PvdA Hof van Twente
Recent stelden de fracties van SP, GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad van Hof van Twente  schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (B en W) over ‘Wind voor Buren’. U kunt deze vragen hier lezen. De fracties stellen vooral vragen over het steunen van ons vervolgproces door de gemeente. Het is nu aan het college van B en W om een antwoord te formuleren op deze vragen.

© Wind voor Buren