Beraden op vervolgstappen voor 'Wind voor Buren'

11-12-2018
Beraden op vervolgstappen voor 'Wind voor Buren'

Met dit bericht informeren wij u graag over de stand van zaken van ‘Wind voor Buren’, ons idee voor twee windmolens nabij knooppunt Buren langs de snelwegen A1/A35. We besteden nogmaals aandacht aan de redenen waarom we met ‘Wind voor Buren’ bezig zijn. Dit is een iets persoonlijker verhaal dan onze berichten normaal bevatten. Verder delen we informatie over geluid en gezondheid. Ook kregen we recent een reactie van de gemeente Hof van Twente op ons verzoek uit juni 2018 om het proces om de omgeving te betrekken te faciliteren.

We moeten ons verdedigen
Ruim een jaar geleden begonnen we met ‘Wind voor Buren’. Onze boodschap: we willen twee grote windmolens plaatsen bij knooppunt Buren. We willen dit zorgvuldig doen, rekening houden met de omgeving en willen dat de omgeving er ook voordeel van kan hebben. Sindsdien hebben we veel gesproken en nagedacht, zijn we vastgelopen in ambtelijke molens, zijn beledigd, soms zelfs in enige mate bedreigd en is onze integriteit in twijfel getrokken.
Verder was er op 29 november 2018 een informatiebijeenkomst van twee actiegroepen waar in onze ogen heftige uitspraken zijn gedaan die ook in de media verschenen. Ook in die week meldde het college van B&W van Hof van Twente niet te willen meewerken aan het door ons voorgestelde proces om omwonenden en maatschappelijke organisaties te betrekken bij onze planvorming.
We hebben nog geen uitgewerkt plan, er lopen nog geen formele procedures. We begrijpen dat windmolens emoties losmaken en hebben geleerd dat er omwonenden zijn die vragen en vaak ook zorgen hebben over wat windmolens voor impact hebben. Dat willen we samen onderzoeken, dat zeggen we reeds enige maanden. De heftigheid van sommige reacties verwondert ons daarom. We ervaren dat we ons moeten verdedigen, soms tegen verwijten die zijn gebaseerd op niets meer dan onderbuikgevoelens. Dat vinden we moeilijk.

We blijven geloven in ‘Wind voor Buren’
Toch blijven we geloven in ‘Wind voor Buren’. Dit zijn onze redenen daarvoor.

Windmolens zijn nodig om de toekomst zeker te stellen
De noodzaak om over te schakelen op energievormen die de aarde minder belasten, voelen wij diep. Het klimaat verandert en daar krijgen we allemaal last van. Daarom moet de CO2-uitstoot drastisch omlaag. Windmolens dragen daar substantieel aan bij. Ook windmolens op land en ook in Twente. Alle maatregelen (wind op zee, aardwarmte, wind op land, zon op dak, zonneparken, energiebesparing) zijn nodig. We moeten alle zeilen bijzetten en dat kunnen en willen we niet alleen aan anderen overlaten. Als het (mede) om de toekomst van jezelf en van je kinderen gaat, kun je volgens ons niet simpelweg het probleem uit de weg gaan en hopen dat iemand anders het oplost.

Windmolens leveren middelen op die nuttig besteed kunnen worden
Geld verdienen is absoluut niet de voornaamste reden achter ‘Wind voor Buren’. Als het ons om geld ging, zijn er eenvoudiger manieren om dit te doen.
Maar we zijn vanaf het begin open hierover geweest. Annemarie en Bert Kristen zijn ondernemers die hun bedrijf gezond, grondgebonden en duurzaam willen doorgeven aan de volgende generatie. Pure Energie is een energiebedrijf met veel medewerkers wonend in Twente en dat de inkomsten gebruikt om nieuwe duurzame energieprojecten te realiseren. Stichting Borne Energie heeft als doel Borne energieneutraal te maken door projecten te ontwikkelen en de opbrengsten te delen met de omgeving of te gebruiken om nieuwe duurzame projecten te financieren.
Het bevreemdt ons dat ons wordt verweten dat we geld willen verdienen met onze activiteiten. Geld is voor ons het middel om ons doel te bereiken: bijdragen aan een duurzamere wereld. Andere ondernemers krijgen zelden het verwijt met hun onderneming geld te willen verdienen. Het bijzondere van dit project is dat we willen onderzoeken en bespreken hoe de omgeving naast milieuwinst er ook financieel voordeel van kan hebben via een coöperatie.

We willen het op een goede manier doen
Er staat veel druk op het realiseren van meer duurzame energie. Daardoor gaan er vaak dingen fout. Wij hebben ons bij het begin voorgenomen om zorgvuldig te werk te gaan. We willen vanaf het begin omwonenden en maatschappelijke organisaties betrekken zodat niet wordt besloten op basis van onjuiste en onvolledige informatie. Als de windmolens er staan, willen we nog over straat kunnen zonder het verwijt te krijgen dat we onze plannen hebben doorgedrukt.
We hopen anderen te inspireren om op dezelfde manier aan de slag te gaan. Zodat er meer duurzame energieprojecten komen waarin de omgeving een stem heeft en van de lusten profiteert. We willen graag een eerlijke kans voor ons initiatief en nodigen iedereen uit om met ons mee te denken. En als onze plannen inderdaad ‘volstrekt absurd’ (artikel op Borne Boeit, 30 november 2018)  of ‘misdadig’ (artikel op RTV Oost, 30 november 2018) zijn, dan gaan ze niet door. Ten eerste omdat wij er dan mee stoppen, ten tweede omdat de overheid daar geen toestemming voor geeft.

Informatie over geluid en gezondheid
We hebben erover getwijfeld om nu al inhoudelijk in te gaan op de zorgen die bij een deel van de omgeving leven als het gaat om geluid en gezondheid. Wij doen dit liever niet via e-mails en berichten, maar willen daarover in gesprek, met betrokkenheid van relevante experts. Toch voelen we ons genoodzaakt inhoudelijk in te gaan op informatie over de effecten op de gezondheid van omwonenden die met name recent is verspreid. Ook omdat in onze ogen mensen angst wordt aangejaagd. Graag zetten we daar een ander geluid tegenover. In de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op deze website gaan we dieper in op de informatie over geluid en gezondheid waarover wij beschikken. Dit staat met name onder de vragen ‘Hoe zit het met het geluid’ en ‘Wat is het effect van windmolens op de gezondheid van omwonenden?’

Antwoord van de gemeente Hof van Twente
We willen ons plan concreet maken in samenspraak met de omgeving. Daarvoor hebben wij een proces bedacht. Meer daarover leest u in onze berichten van 4 juli en 8 september 2018.
Wij verzoeken de gemeenten Hof van Twente en Borne om dit proces te steunen. Dat is vooral steun in de vorm van het faciliteren van een neutrale gespreksleider en secretaris, en om de groepen met mensen en organisaties uit de omgeving op zorgvuldige wijze te vormen. Dat verzoek hebben wij op verzoek van de gemeente Hof van Twente op schrift gesteld en ingediend op 27 juni 2018.
Op 28 november 2018, kregen wij een formele reactie van het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente. U kunt deze brief van de gemeente hier lezen.

In het kort zeggen burgemeester en wethouders van Hof van Twente dat zij het niet gepast vinden dat de gemeente zich mengt in het proces, gezien ‘het huidige spanningsveld’. Dit spanningsveld bestaat er volgens het college uit dat ‘voor- en tegenstanders hun stellingen hebben betrokken’.
Het college vindt het niet gepast zich hierin te mengen, omdat de gemeente ook een besluit moet nemen over een uiteindelijke vergunningaanvraag.
Een soortgelijk antwoord geeft het college op vragen van de fracties van SP, PvdA en GroenLinks Hof van Twente. Deze vragen en antwoorden kunt u hier lezen.

Wel krijgen wij het advies om een principeverzoek bij de gemeente in te dienen.

Antwoord van gemeente roept vragen bij ons op
Wij vinden dat de gemeente Hof van Twente – in samenwerking met de gemeente Borne - bij uitstek de instantie is die boven de partijen kan (en moet) staan en het maatschappelijk gesprek in goede banen kan leiden. Juist ook om in het algemeen belang de ingewikkelde en complexe opgave van de energietransitie op een procesmatige en inhoudelijk verantwoorde manier te laten verlopen. Wij hebben de afgelopen maanden meerdere keren gevraagd of de gemeente deze rol op zich kan nemen. Doordat het antwoord op onze vraag pas na vijf maanden bij ons bekend werd, heeft de gemeente dit proces vertraagd en daarmee geschaad. Wij hadden graag de gesprekken met de omgeving voortvarender willen oppakken.
Van andere overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners krijgen we complimenten voor de wijze waarop we de omgeving willen betrekken. Deze werkwijze kan er ook juist aan bijdragen dat de gemeente bij de beslissing over een vergunning goed inzicht heeft in alle opvattingen uit de omgeving en die kan meewegen in het besluit. Wij weten dat andere gemeenten initiatiefnemers van windmolenprojecten wel degelijk faciliteren en daarmee hun rol durven te pakken.
Overigens zeggen we niet dat ons voorstel perfect is. Als de gemeente een beter idee heeft, willen we daarover uiteraard in gesprek, ook met de omgeving.

De houding van de gemeente roept bij ons vooral vragen op doordat de gemeente Hof van Twente in meerdere beleidsstukken juist de indruk wekt initiatieven zoals ‘Wind voor Buren’ te omarmen:

 1. In het huidige coalitieakkoord van CDA en VVD Hof van Twente staat het volgende:
  - ‘Voor het realiseren van projecten voor lokale energieproductie (zon, biogas en wind) vooral aansluiten bij initiatieven van onze inwoners, instellingen en ondernemers.’
  - ‘Ontwikkelen en uitvoeren van beleid doen we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.’ 
  - ‘Ook gaan we experimenteren met bestuurlijke vernieuwing.’
  - ‘Duurzaamheid biedt kansen voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijvigheid en het vergroten van participatie. Lokaal maatwerk is hierbij de sleutel.’

 2. In de beleidsnota Grootschalige Energiebronnen van Hof van Twente staat het advies om groepen te formeren met een onafhankelijke voorzitter om samen onderzoek te doen en een gesprek op inhoud te hebben. Dat is exact wat wij voorstellen voor ‘Wind voor Buren’.

 3. In de begroting voor 2019 zegt de gemeente dat het doel is om in 2035 energieneutraal te zijn en dat er ‘gebruik wordt gemaakt van de energie onder inwoners en bedrijven’.

 4. De gemeente stimuleert actief de aanleg van zonneparken. Ook hiervoor geldt dat de gemeente de vergunningaanvraag moet beoordelen, maar bij zonneparken vindt de gemeente het wél kunnen dat de gemeente ook nauw betrokken is bij de planvorming.

 

Verder wordt er gewerkt aan een landelijk Klimaatakkoord en wordt over enkele jaren ook de Omgevingswet van kracht. Hierin is participatie erg belangrijk en wordt er ook nadrukkelijk naar de gemeenten en provincies gewezen om hierin een faciliterende rol te spelen. Daarin houdt gemeente de handen vrij om de vergunningsaanvraag onafhankelijk te beoordelen.

Overigens heeft de gemeente Borne ons aangegeven aan het voorgestelde proces te willen meewerken en zelfs te zien als kans om te leren. Voor Borne is het wel een voorwaarde dat de gemeente Hof van Twente hetzelfde doet. Tenslotte beslist Hof van Twente over de vergunning, ook al staan er in Borne veel meer woningen in de nabijheid van de windmolens.

Wij gaan ons nu beraden op de volgende stap die we kunnen zetten en proberen daar op korte termijn duidelijkheid over te geven.

© Wind voor Buren