Start van participatieproces

28-01-2020
Start van participatieproces

We willen een concreet plan maken voor de windmolens. Daar betrekken we graag de omgeving bij om zo tijdens het maken van het plan vragen, ideeën en aandachtspunten vanuit de omgeving te kunnen bespreken. Daarvoor willen we een participatieproces beginnen. Hieronder staat meer toelichting daarop.  

Ons voorstel is om een groep met omwonenden en een groep met maatschappelijke organisaties te vormen. Hiermee willen we bespreken welke uitgangspunten we voor het plan nemen, welke onderzoeken er worden gedaan, welke aanvullingen de omgeving hierop wil en uitzoeken of we maatregelen kunnen nemen om tegemoet te komen aan wensen, vragen of zorgen uit de omgeving. Ons doel als initiatiefnemers is dat uit dit participatieproces een plan ontstaat op basis waarvan wij een omgevingsvergunning kunnen aanvragen.

Informatieavond
We houden een informatieavond over dit participatieproces. Deze wordt gehouden op:

Datum: 12 februari 2020
Locatie: Café Platenkamp, Prins Bernhardlaan 148, Borne
Tijd: start om 19.30 uur

We geven dan toelichting op het participatieproces, de planning en staan open voor uw suggesties hiervoor. Als u de informatieavond bezoekt, verzoeken we u dat te melden via een mail aan info@windvoorburen.nl. Dan hebben wij een idee hoeveel mensen er komen.

Onafhankelijke procesbegeleiders
Een belangrijk onderdeel van dit participatieproces zijn de onafhankelijke procesbegeleiders die de bijeenkomsten van de groepen begeleiden en hiervan verslag doen. Deze procesbegeleiders zijn Frank Kerckhaert (Kerckhaert Advies) uit Hengelo en Niels Bronsgeest (advies- en ingenieursbureau Tauw) uit Deventer. Op de informatieavond stellen zij zichzelf voor, lichten hun rol toe en zijn uiteraard beschikbaar voor vragen en opmerkingen.

Planning
De eerste bijeenkomst voor de groep omwonenden is gepland op 25 maart 2020. De eerste bijeenkomst voor de groep maatschappelijke organisaties is gepland op 1 april 2020.
Zowel de groep omwonenden als de groep maatschappelijke organisaties komt, zoals het nu is beoogd, zes keer bij elkaar. Onze inschatting is dat we eind september 2020 de onderwerpen die van belang zijn met de groepen hebben besproken en dat het proces in oktober 2020 gezamenlijk kan worden afgerond. Kort daarna beslissen we als initiatiefnemers of we een formele vergunningsprocedure kunnen en willen aanvragen.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten kunnen we de deelnemers aan de groepen van informatie voorzien die vervolgens in de bijeenkomsten kan worden besproken. Tijdens de informatieavond op 12 februari kunnen we meer toelichting geven op de bedachte werkwijze.

Interesse in deelname?
Deelname aan de groep omwonenden staat open voor alle omwonenden binnen twee kilometer van de beoogde windmolens. Omwonenden buiten twee kilometer van de beoogde windmolens kunnen zich ook aanmelden en dat wordt door de onafhankelijke procesbegeleiders beoordeeld of zij kunnen deelnemen. Het voorstel is maximaal 25 personen per groep deel te laten nemen om zo de omvang werkbaar te houden. Maatschappelijke organisaties worden in beginsel door één persoon vertegenwoordigd, tenzij een organisatie sterke behoefte heeft aan meer vertegenwoordigers en dit niet de deelname van andere organisaties blokkeert. 

Deelname is niet afhankelijk van hoe u denkt over windmolens op deze plekken of windmolens in het algemeen. Zowel mensen die kritisch, neutraal als positief hier tegenover staan, kunnen meedoen.

Als u interesse heeft in deelname aan een groep, kunt u zich bij ons melden via info@windvoorburen.nl. Ook tijdens de informatieavond op 12 februari kunt u zich hiervoor aanmelden.

We hebben eind 2017 aan een aantal maatschappelijke organisaties ons idee voor deze windmolens bekendgemaakt. Deze organisaties krijgen van ons een e-mail met de uitnodiging om mee te doen aan de groep voor maatschappelijke organisaties. Mocht u een organisatie zijn die deze mail niet heeft gekregen maar wel interesse heeft in deelname, dan kunt u zich melden via info@windvoorburen.nl.

Verslagen van bijeenkomsten groepen
Procesbegeleiders Frank Kerckhaert en Niels Bronsgeest zorgen voor verslaglegging van de bijeenkomsten van de twee groepen en een eindverslag over het doorlopen participatieproces. Wij verspreiden deze verslagen en andere informatie die in de groepen wordt gedeeld via onze website en nieuwsbrief. Zo kan iedereen het participatieproces inhoudelijk volgen.

Financiële participatie
Het doel is dat één van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van energiecoöperatie Buren Energie. Inwoners, bedrijven en verenigingen kunnen lid worden van de coöperatie, mee-investeren en zijn zo mede-eigenaar van de windmolen. Als u hierin interesse heeft, kunt u zich melden bij Buren Energie via burenenergie@hotmail.com.

© Wind voor Buren