Terugkoppeling informatieavond en vervolg participatieproces

24-02-2020
Terugkoppeling informatieavond en vervolg participatieproces

Op 12 februari hielden we een informatieavond in café Platenkamp in Borne over de start van het participatieproces. De presentatie die wij en de onafhankelijke procesbegeleiders daar gaven, staat op onze website. Klik daarvoor hier. Daar vindt u ook het plan van aanpak dat we hebben gemaakt voor dit participatieproces.
Er komt een verslag van de informatieavond. De procesbegeleiders maken dit verslag. Als dit gereed is, delen we dat ook via onze nieuwsbrief en website.

Aanmeldingen voor groepen
Het voorstel is om voor het participatieproces twee groepen in te richten: een groep inwoners en een groep maatschappelijke organisaties. Het idee is dat elke groep uit maximaal 25 mensen bestaat.
Voor, tijdens en na de informatieavond hebben zich meer dan 25 mensen aangemeld voor de groep inwoners. Het aantal aanmeldingen voor de groep maatschappelijke organisaties blijft tot op heden beperkt tot twee. Zoals aangegeven tijdens de informatieavond bepalen de procesbegeleiders hoe hiermee om te gaan. Dat gaat dan zowel over de vraag wie er kunnen deelnemen aan de groep omwonenden als hoe wordt omgegaan met de groep maatschappelijke organisaties als het aantal aanmeldingen niet toeneemt. Als de procesbegeleiders daar een besluit over hebben genomen, wordt dat uiteraard zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Vervolg
De procesbegeleiders bepalen aan de hand van de inbreng van de omgeving tijdens de informatieavond of en zo ja, welke aanpassingen nodig zijn aan het voorgestelde participatieproces. Ook hiervoor geldt: als er duidelijkheid is, wordt dat zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Het streven is nog steeds om op 25 maart te beginnen met de eerste bijeenkomst van de groep inwoners en op 1 april met de groep maatschappelijke organisaties. Het schema voor de overige bijeenkomsten staat in de presentatie die u op onze website vindt.

We hebben voor alle bijeenkomsten een zaal gereserveerd in het Kulturhus in Borne, daar worden de bijeenkomsten van de groepen gehouden. De deelnemers krijgen hierover nog meer informatie, maar de start van de bijeenkomsten staat gepland om 19.30 uur. Wie als toehoorder aanwezig wil zijn bij de bijeenkomsten, wordt verzocht zich aan te melden via info@windvoorburen.nl. Dan kunnen we daar in de zaalopstelling rekening mee houden.

Mede-eigenaar van windmolen via Buren Energie
Het doel is dat één van de twee beoogde windmolens eigendom wordt van energiecoöperatie Buren Energie. Inwoners kunnen lid worden van de coöperatie, mee-investeren en zijn zo mede-eigenaar van de windmolen. Met elkaar bepalen zij dan ook hoe ze inkomsten vanuit de coöperatieve windmolen besteden. Buren Energie wil binnenkort vervolgstappen zetten om dit concreter te maken, samen met inwoners. Wie hierin interesse heeft, kan zich melden bij Buren Energie via burenenergie@hotmail.com.

© Wind voor Buren