Doe mee

De omgeving - inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties -  kan op meerdere manieren betrokken zijn bij Wind voor Buren. Dat kan door:

  1. Met de initiatiefnemers te overleggen via de omgevingsraad;
  2. Mee te investeren en mede-eigenaar te worden via energiecoöperatie Buren Energie;
  3. Mee te denken over het beheer en de besteding van het omgevingsfonds.

Hieronder leest u daar meer over.

1. Omgevingsraad
Aan de omgevingsraad kunnen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties meedoen om overleg te blijven voeren met ons tijdens de verdere uitvoering van het plan voor deze twee beoogde windmolens. We hebben een voorstel gemaakt voor uitgangspunten van deze omgevingsraad, klik daarvoor hier. Wie hier vragen over heeft of interesse in deelname aan de omgevingsraad heeft, kan contact met ons opnemen via info@windvoorburen.nl.

Persoonlijk contact is altijd mogelijk
Wie geen behoefte heeft aan de omgevingsraad, maar wel vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kan ook altijd contact met ons opnemen via info@windvoorburen.nl. Een gesprek is altijd mogelijk, bijvoorbeeld als u vragen heeft over het plan, ons als initiatiefnemers, geluid, slagschaduw of wat er is te zien van de windmolens als deze er staan.

2. Investeer mee
Via energiecoöperatie Buren Energie kunnen inwoners uit de gemeenten Hof van Twente, Borne en Hengelo financieel participeren (mee-investeren) in een van de twee windmolens. Van de benodigde investeringen voor Wind voor Buren wordt vijftig procent opgebracht door Buren Energie (door de mensen die mee-investeren) en vijftig procent door Pure Energie. De eigendomsverhoudingen volgen deze investeringsbijdragen, dus de uitkomst is dat via Buren Energie vijftig procent van Wind voor Buren in lokaal eigendom komt. Dit is conform het streven naar vijftig procent lokaal eigendom in het landelijke Klimaatakkoord en de landelijke Gedragscode Wind op Land.

Gebruikelijk bij lokaal coöperatief eigendom is dat naast het individueel financieel participeren tevens een deel van het rendement van de coöperatieve windmolen wordt besteed aan het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Daarover beslissen de leden van de coöperatie. Dat biedt de kans voor de omgeving om via lidmaatschap van de coöperatie invloed te hebben op welke manier maatschappelijke meerwaarde met de opbrengsten van de coöperatieve windmolen wordt gecreëerd.

Buren Energie heeft in beginsel met name als doel om dit rendement in te zetten voor maatschappelijke doelen zoals energiebesparing en het voorkomen van energiearmoede in de regio. Ook wil Buren Energie investeren in het ontwikkelen van nieuwe duurzame energieprojecten. De doelen en kaders hiervoor worden uiteindelijk bepaald door de ledenvergadering van de coöperatie.

Wie hierin interesse heeft, kan zich melden bij Buren Energie via de website van de coöperatie.

3. Denk mee over het omgevingsfonds
Er komt een omgevingsfonds dat wordt gevuld met opbrengsten uit de windmolens. Dit staat los van het lokaal eigendom via energiecoöperatie Buren Energie. De bijdrage aan het fonds is 0,50 euro per opgewekte MWh (megawattuur) voor een periode van 15 jaar lang. Volgens de opbrengstenstudie kunnen twee moderne windmolens in het plangebied van Wind voor Buren circa 33.700 MWh per jaar opwekken. Als de uiteindelijk gerealiseerde windmolens dat in een jaar opwekken, wordt er dat jaar 16.850 euro aan het omgevingsfonds bijgedragen.

De bijdrage aan het fonds wordt na elk jaar productie door de windmolens ter beschikking gesteld. De eerste keer dat het fonds wordt gevuld, is dus na het eerste jaar dat de windmolens hebben geproduceerd.

Hoe dit omgevingsfonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, is onderwerp van gesprek met de omgeving. Wat ons betreft wordt dit in hoofdzaak bepaald door de omgeving en is dit een goed gespreksonderwerp voor de omgevingsraad.